Transparència

Fundació Acció Social Infància com a organització del grup Plataforma Educativa desenvolupa la seva acció en conformitat amb l’establert a la Ley de Transparencia, d’accés a la informació pública i bon govern (Llei 19/2013, de 9 de desembre, del Govern d’Espanya) i a la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei 19/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat de Catalunya).

Vols conèixer els Eixos d’Identitat que compartim les entitats de Plataforma Educativa?

Balanç Social d’activitats

Portada_Balanç_Social_Fundación_Utopía

Compliance

Durant l’exercici de l’any 2021, es va signar un contracte de prestació de serveis per totes les entitats del grup Plataforma Educativa pel període d’un any amb JUDILEX, S.L. entitat jurídica dedicada al Compliance Penal, per tal de donar compliment al que disposa l’article 31 bis del Codi Penal en relació als Serveis d’assessorament extern per la implementació del model de riscos penals, i revisió continua.

Per part de JUDILEX es van identificar les activitats en l’àmbit de les quals poden ser comesos els delictes que han de ser previnguts, elaborant un mapa de riscos i establint els corresponents protocols i procediments. Posteriorment, el Patronat de la Fundació va aprovar el mapa de riscos.

L’Entitat disposa d’un CANAL INTERN D’INFORMACIONS, de conformitat amb l’establert a la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i assumptes relacionats amb assetjament sexual o per raó de sexe.

La finalitat principal d’aquest canal és protegir les persones que, dins l’àmbit laboral o professional detectin possibles infraccions penals o administratives, per actes o omissions establerts a l’article 2 de la Llei anteriorment esmentada, així com també constitueix el canal que hauran de fer servir les persones treballadores de l’Entitat per a aquelles comunicacions relatives a assumptes d’assetjament sexual o per raó de sexe.

Aquest canal és gestionat per una empresa externa, i en tots els casos, respecta en tot moment la confidencialitat de la persona que realitzi la comunicació. D’igual forma, i si la persona així ho demana, es respectarà el seu anonimat.

Les infraccions, incompliments o vulneracions esmentades s’hauran de reportar immediatament a través del CANAL INTERN D’INFORMACIONS, mitjançant qualsevol de les següents opcions:

A través de la plataforma, les 24 hores i els 365 dies de l’any de VIADENUNCIA a: https://box.viadenuncia.net/9239367834

Al correu electrònic plataformaeducativa@viadenuncia.net

Al correu postal a la següent direcció:

VIADENUNCIA – Sr. Fruitós Richarte
Av. Corts Catalanes nº 5 pis 1
08173 Sant Cugat del Vallès

Tant verbal com presencialment, al número de telèfon: 872205055

Memòria Econòmica

  Auditoria anual

  Concursos, contractes i licitacions

  Activitats de l’identificador del grup d’interès

  La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per tal que la ciutadania pugui tenir un coneixement i una informació àmplia de l’organització interna de l’Administració, dels elements més determinants d’acord amb els quals pren les decisions i dels motius que justifiquen la seva actuació, dedica un dels seus títols al Registre de grups d’interès.

  Els grups d’interès són les persones físiques o jurídiques i les organitzacions sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d’influir directament o indirectament en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques, en l’elaboració de propostes normatives o en la presa de decisions, en defensa d’un interès propi o de tercers o d’un interès general.

  El Registre de grups d’interès de Catalunya es crea amb el Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer, constituint-se com un instrument fonamental al servei de la transparència, el retiment de comptes i la prevenció de la corrupció.

  En virtut d’aquesta normativa, la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, mitjançant resolució de 1 de setembre de 2016 va procedir a inscriure la Fundació Acció Social Infància (FASI) al Registre de grups d’interès de Catalunya, amb tots els efectes establerts per la llei; classificar el grup d’interès Fundació Acció Social Infància (FASI) en la següent categoria registral: Categoria III: Organitzacions no governamentals, subcategoria Fundacions i associacions; i ordenar l’assignació al grup d’interès l’identificador únic: 411.

  L’existència d’un Registre general reforça la transparència, perquè permet que tots els ciutadans puguin fer el seguiment de l’activitat dels grups d’interès davant les diverses administracions en un únic punt, suposa un gran estalvi de recursos públics, perquè allibera les administracions de la despesa necessària per crear i mantenir un registre propi, i redueix les càrregues als ciutadans, les entitats i les empreses en establir el principi d’inscripció única.

  Amb aquesta finalitat, la informació sobre l’Entitat i les seves actuacions, especialment les reunions i audiències amb autoritats, càrrecs públics, membres electes o diputats, i de les comunicacions, els informes i altres contribucions amb relació a les matèries tractades, es troben publicades a la web de la Generalitat: