El nostre ADN

Projectes d’innovació vers l’atenció de la infància en risc social i les seves famílies.

Acompanyem infants i a les seves famílies

des d’un abordatge preventiu que garanteixi el dret dels infants a viure en família.

Els nostres serveis

Coneix la nostra acció a través dels nostres serveis.

Missió, Visió i Valors

Missió

Treballem perquè infants que viuen en entorns vulnerables puguin exercir el seu dret de créixer en família. Ho fem desenvolupant i gestionant projectes i serveis d’àmbit socioeducatiu i comunitari que milloren les competències i habilitats parentals i el benestar d’infants i joves.

Visió

Volem ser l’organització de referència en l’acompanyament de famílies que viuen situacions de vulnerabilitat, innovant en solucions de caire preventiu, i garantint que les persones adultes desenvolupin les capacitats que els permetran gaudir de la criança dels seus i seves infants i joves.

Valors

 1. Família: posem la família al centre de les nostres accions.
 2. Excel·lència: ens comprometem amb l’excel·lència generant impacte per aconseguir la transformació social.
 3. Participació: promovem la participació en totes les nostres actuacions.
 4. Bona gestió: vetllem per la sostenibilitat econòmica i social i la bona gestió dels recursos de l’entitat.
 5. Transparència: actuem amb transparència i rendim comptes públicament de la nostra gestió.

“Som una entitat sense ànim de lucre, que vam néixer fa poc més de 10 anys i que enfoquem la nostra acció vers l’abordatge de situacions de la infància amb les seves famílies”

Miquel Calm

President, FASI

Pla Estratègic 2023-2025

El Pla Estratègic compartit per tota l’organització vetlla per garantir els drets i les oportunitats de les persones, tenint en compte els seus interessos, necessitats i desitjos.

Es desplega assegurant 3 condicions bàsiques: accions pel bé comú, de servei públic i sent per deixar de ser.

Aquesta visió estratègica es desenvolupa en sis punts clau, cadascun essencial per a la construcció d’una societat justa i equitativa:

 1. Atenció centrada en la persona dins l’acció comunitària.
 2. Disposar dels recursos per a poder exercir com a servei públic que som.
 3. Capacitat d’adaptació i d’incidència per a garantir l’acompliment i la millora de les polítiques socials i la defensa de l’espai professional.
 4. Posar la innovació i la tecnologia al servei de la millora contínua.
 5. Zero residus: seqüència 9 R’s: repensar, redissenyar, refabricar/renovar, reparar, redistribuir, reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar.
 6. Evolucionar vers un model de governança i participació que vetlli per integrar tots els i les agents que interactuen amb l’organització.

Formem part de Plataforma Educativa

Un grup d’organitzacions d’iniciativa social que treballen per millorar la qualitat de vida de les persones en risc d’exclusió social i la defensa dels seus drets.

Treballem plegats per tal d’optimitzar els avantatges d’innovar i treballar de manera conjunta reconeixent persones, generant oportunitats.

Les entitats que constitueixen Plataforma Educativa comparteixen les següents línies estratègiques:

 • Reconversió sostenible dels Serveis d’atenció residencial en models d’atenció comunitària.
 • Adoptar un enfocament eficient i eficaç de servei públic basat en el bé comú.
 • Utilitzar la seqüència 9R’s: repensar, redissenyar, refabricar/renovar, reparar, redistribuir, reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar.
 • Posar la innovació al servei del desenvolupament Humà sostenible amb criteris de proximitat, equitat i sostenibilitat.
 • Tenir la capacitat d’adaptació i incidència per a garantir el compliment i millora de les polítiques socials.

Política de les entitats

Una organització d’iniciativa social que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones en risc d’exclusió social i la defensa dels seus drets.

Plataforma Educativa té establertes tot un seguit de polítiques, des de la gestió de les persones fins a la intervenció social, que s’articulen per garantir el bon funcionament de cadascuna de les organitzacions que en formen part.

En el document Política de les Entitats es pot trobar un recull de totes aquelles polítiques que subscriuen les entitats i que a partir de la seva aprovació aplica a totes les persones que configuren el patronat de cadascuna de les organitzacions així com a l’equip directiu de les mateixes que alhora són les persones responsables de vetllar per la seva aplicació en el dia a dia de cada un dels serveis i programes que es porten a terme.

Participació i millora

Aquesta política té una vocació participativa, que implica una constant avaluació, evolució i millora, i que s’enriquirà a través de les aportacions realitzades mitjançant espais participatius de treball interdisciplinari i interorganitzacional.

Les actualitzacions són aprovades per l’Òrgan de Govern de cada Organització membre.

Sistema de qualitat

L’entitat té implantat un sistema de gestió de la qualitat de l’entitat, recollit en el corresponent Manual de Qualitat a l’abast de totes les persones de l’organització.

Aquest sistema de gestió de la qualitat a l’entitat ha obtingut el corresponent certificat de Qualitat segons la norma UNE-EN-ISO 9001 amb el núm. de registre 0.04.04399 GM, des de l’any 2023, cobrint totes les àrees, activitats i serveis.

Això ens permet encaminar l’assoliment dels nostres objectius, compromisos i responsabilitats vers les persones ateses i les seves famílies, la clientela, les administracions públiques, la societat i totes les parts interessades, d’una manera qualitativa, pensant en la millora contínua del nostre sistema de gestió de la Qualitat i els serveis de l’entitat.

OBJECTIUS DE QUALITAT

 • Complir amb els estàndards de qualitat que marca la normativa ISO 9001:2015.
 • Incidir en la millora constant de la nostra intervenció.
 • Incidir en l’ús de bones pràctiques de gestió a tots els nivells, valorant la planificació, execució, verificació i avaluació de tots els processos que estan implicats en el sistema de qualitat, en l’entitat i en els propis serveis, segons els requisits de la clientela, l’avaluació dels riscos i oportunitats, per obtenir la major satisfacció d’aquests i la millora contínua dels nostres serveis.