La nostra història

La Fundació Acció Social Infància es constitueix sense ànim de lucre el 16 d’octubre de 2009, registrada amb número 2623 al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya i NIF G-65212789.

Es crea fruit de la col·laboració entre el Sector Públic, el Sector Privat i el Tercer Sector, alineant-se en el disseny i gestió de nous equipaments i serveis orientats a la infància i la família, des d’una òptica de gestió eficient i potenciant criteris d’innovació. Aquest procés ha estat acompanyat des del seu origen pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Els valors que guien la nostra acció:

Fundació Acció Social Infància (FASI) considera que un dels seus actius més valuosos és el capità humà, és per aquest motiu que un dels seus principals objectius és motivar, reconèixer l’esforç, i valorar el resultat i el compromís de les persones que integren la seva plantilla.

  1. Família:Posem la família al centre de les nostres accions.
  2. Excel·lència: Ens comprometem amb l’excel·lència generant impacte per a aconseguir la transformació social.
  3. Participació: Promovem la participació en totes les nostres actuacions.
  4. Bona gestió: Vetllem per la sostenibilitat econòmica i social i la bona gestió dels recursos de l’entitat.
  5. Transparència: Actuem amb transparència i rendim comptes públicament de la nostra gestió.

Amb l’objectiu de satisfer les necessitats de tipus personal, familiar i professional de cada persona treballadora i millorar la seva qualitat de vida i la seva conciliació de vida personal i familiar, s’ha dissenyat un paquet de beneficis socials que permeten avançar cap a l’equilibri entre la vida familiar, personal i laboral.

Per a la confecció d’aquest paquet de beneficis socials s’han recollit aportacions directes de tots els equips educatius, directores de les Cases d’Infants, equip directiu i serveis centrals. Aquesta guia recull tots els beneficis de què actualment estan gaudint les persones treballadores i que complementen els recollits al Conveni col·lectiu d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2010, 2011 i 2012 (CCAS).

Aquests beneficis estaran en vigor fins que es publiqui un nou conveni marc.

Memòries d’activitat

Memòria 2021

Memòria 2020

Memòria 2019

Memòria 2018