Comitè d’Ètica

L’any 2008 les entitats que configuren Plataforma Educativa crea la Comissió d’Ètica que s’encarrega de la promoció de l’ètica, la formació dels seus treballadors i treballadores en aquests aspectes, i l’establiment d’estratègies per incorporar la perspectiva ètica en la intervenció diària.

Concretament impulsa i coordina el procés a través del qual s’actualitza el Codi Ètic, estimulant la formació i la reflexió sobre els valors morals explícits i implícits en la pràctica professional, donant suport als equips professionals en l’abordatge i resolució dels problemes ètics que es plantegen.

Aquesta Comissió d’Ètica Aplicada en cap cas exerceix funcions fiscalitzadores ni sancionadores, ni manlleva l’anàlisi ètic dels equips professionals de la intervenció directa.

En relació amb el Codi Ètic es concep com el resultat d’un procés obert i permanent, que detecta els aspectes èticament rellevants de la nostra activitat professional, fomentant la deliberació entre totes les persones afectades, i que recull les orientacions sobre la manera d’abordar-los.

Aquest document està a disposició de tot el personal, amb la voluntat de ser, no només un document de referència, sinó un element de millora i transformació de la tasca professional de les organitzacions.

Eixos d’Identitat. Codi Ètic

#1 Codi Ètic

Versió extensa

Eixos d’Identitat. Codi Ètic

#1 Codi Ètic

Versió abreujada

Eixos d’Identitat. Codi Ètic

#1 Codi Ètic

Versió Lectura Fàcil

ERAESS

Des del 2018, també comptem amb un Espai de Reflexió i Actuació Ètica en Serveis d’intervenció Social (ERAESS), com a grup d’anàlisi i discussió per abordar els primers conflictes i dilemes ètics. En aquest espai es debaten, analitzen, i s’assessora en la presa de decisions, generant coneixement i orientacions per a la intervenció i potenciant bones actituds i bones pràctiques.

És una eina consultiva que promou la sensibilització i la formació en valors ètics a les nostres entitats i serveis, a l’hora que fomenta bones pràctiques professionals i organitzatives en els nostres serveis mitjançant l’elaboració de protocols, criteris i recomanacions en el nostre Codi Ètic.

Vols fer una consulta?

Si necessites ampliar informació o realitzar alguna consulta, posa’t en contacte amb la Comissió d’Ètica.

Contacta amb nosaltres

1 + 8 =